ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» ξεκινά την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Το Πρόγραμμα οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του ΠΜΣ στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (MSc in Applied Economics) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (MSc in Applied Economics) στις εξής κατευθύνσεις: Α) Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά , και Β) Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών πόρων

Γιατί να επιλέξω το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Έμφαση στις εμπειρικές εφαρμογές

Η προαγωγή των γνώσεων στην Οικονομική Επιστήμη και στις εμπειρικές εφαρμογές των οικονομικών θεωριών με χρήση λογισμικού και εναλλακτικών μεθόδων, που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ.

Κατανόηση της λειτουργίας των αγορών

Κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και στην χάραξη των βέλτιστων επενδυτικών και επιχειρηματικών πολιτικών.

Προοπτικές απασχόλησης

Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, αλλά και με προοπτική απασχόλησης σε διάφορους κλάδους όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες κ.τ.λ.), περιβάλλον, ενέργεια, αγροτικά ζητήματα, διεθνή χρηματοοικονομικά, εκπαίδευση, υγεία κ.α..